Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 10/04/2012 10:04

10/4/12, Ανοιχτός διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσθήκη αιθουσών και συντήρηση κτιρίων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων»

1. Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσθήκη αιθουσών και συντήρηση κτιρίων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων», με προϋπολογισμό 486.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά, με προϋπολογισμό 318.648,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά),β) κατηγορία  Η/Μ, με προυπολογισμό 71.817,85 € (δαπάνη εργασιών,ΓΕ & ΟΕ  και απρόβλέπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάμβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50 Χανιά, μέχρι τις  3-5-2012, και ώρα 13,00μμ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341724, FAX επικοινωνίας 28213/41716 .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις   8-5-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της υπηρεσίας Γρηγορίου Ε΄ 50,και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,του άρθρου 6 του  Ν.3669/2008.

Αναλυτικά η περίληψη