Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 30/11/2012 12:11

30/11/12, Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού -2ου Νηπιαγωγείου Μουρνιών

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Α''/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας "2ο Δημοτικό / 2ο Νηπιαγωγείο Μουρνιών".

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά - Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις  5 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερομένους ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αναλυτικά η διακήρυξη και η αίτηση συμμετοχής