Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 16/10/2012 10:10

16/10/2012, Εργασία επισκευής ενός (1) φωτοαντιγραφικού

Εργασία επισκευής ενός (1) φωτοαντιγραφικού Panasonic Workio, με απευθείας ανάθεση.

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

       Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση, σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, των εργασιών επισκευής ενός (1) φωτοαντιγραφικού Panasonic Workio 2010, προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι εργασίες αφορούν στην επισκευή του φωτοαντιγραφικού  Panasonic Workio 2010 που βρίσκεται στo Δημοτικό κτίριο της οδού Κυδωνίας, το οποίο δε λειτουργεί επαρκώς και απαιτούνται οι κατάλληλες εργασίες επισκευή και συγκεκριμένα:   

 

ΒΛΑΒΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Αντικατάσταση CLEANING BLADE ASSEMBLY

1

Αντικατάσταση DQ-H045B Drum

1

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Εργασία επισκευής ενός (1) φωτοαντιγραφικού Panasonic Workio, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.