Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 10/10/2012 01:10

10/10/2012, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 1.000,00€  στον Κ.Α. 70-6631.001 και 20.000,00€ στον Κ.Α. 20-6631.001 , για προμήθεια υγειονομικού  και φαρμακευτικού υλικού.
  6. Την υπ’ αρ. 379/2012 και την υπ’ αρ.468/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 11.000,00€ για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.
  7. Την υπ’ αρ. 42864/31-05-10 Εισήγηση του Γραφείου Υγιεινής και Ασφαλείας.
  8. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν την ανωτέρω  προμήθεια.

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισμού 4.042,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που έχουν συνταχθεί από το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Τεχνικές προδιαγραφές –Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 18 Οκτωβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση».