Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 22/02/2012 11:02

24/02/2012, ΟΡΘΗ Επανάλληψη Προμήθεια δικτυακών εξαρτημάτων- υλικών για τη αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών των δημοτικών κτηρίων, με απευθείας ανάθεση

Έχοντας υπόψη:


    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6673.003 για «Προμήθ. Εξαρτ. ανταλλακτ. για αναβάθμ. δικτυακών υποδομών». 
    6.   Την υπ΄αριθμ. 228/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 10.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 13546/21-02-2012 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

         Τη διενέργεια προμήθειας δικτυακών υλικών – εξαρτημάτων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών των δημοτικών κτηρίων, με απευθείας ανάθεση,  προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκρκριμένα, μετά τις συνενώσεις των δήμων που αποτέλεσαν τον Καλλικρατικό Δήμο Χανίων, έχουν πραγματοποιηθεί και πραγματοποιούνται ακόμα αρκετές μετακινήσεις – μεταστεγάσεις υπηρεσιών στα διάφορα δημοτικά κτήρια. Προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι δικτυακές υποδομές όλων των δημοτικών κτηρίων και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των νέων υπηρεσιών που μεταφέρονται σε αυτά, απαιτείται η αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτυακών υποδομών.  Για την αναβάθμιση αυτή, είναι ανάγκη να γίνει προμήθεια των απαραίτητων υλικών – εξαρτημάτων. Η προμήθεια αφορά σε υλικά – εξαρτήματα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Patch Cord

UTP Cat 6 2m

40

Τύπου LSZH, χρώμα γκρι, τα μισά με προστατευτικό κάπακι του clip και τα μισά χωρίς

Patch Cord

UTP Cat  6 2m

40

Τύπου LSZH, χρώμα κόκκινο, τα μισά με προστατευτικό κάπακι του clip και τα μισά χωρίς

Patch Cord

UTP Cat  6 2m

40

Τύπου LSZH, χρώμα κίτρινο, τα μισά με προστατευτικό κάπακι του clip και τα μισά χωρίς

Patch Cord

UTP Cat  6 2m

40

Τύπου LSZH, χρώμα πράσινο, τα μισά με προστατευτικό κάπακι του clip και τα μισά χωρίς

Patch Cord

UTP Cat  6 2m

40

Τύπου LSZH, χρώμα μπλε, τα μισά με προστατευτικό κάπακι του clip και τα μισά χωρίς

Patch Cord

UTP Cat  6 5m

10

Τύπου LSZH, χρώμα γκρι

Patch Cord

UTP Cat  6 10m

10

Τύπου LSZH, χρώμα γκρι

Καλώδιο UTP

Cat 6

1000ft

Χρώμα γκρι

UTP clip

Cat 6

200

Πλαστικά , unshielded

SFP

MD GLC-LH-SM 1000BASE-LX for Long-Reach Single-Mode Fiber module

3

Συμβατό με switch Cisco Catalyst 4503

SFP

MD GLC-LH-SM 1000BASE-LX for Long-Reach Single-Mode Fiber module

2

Συμβατό με switch Cisco Catalyst 2960

SFP

MD GLC-LX-SM 1000BASE-LX for Long-Reach Single-Mode Fiber module

5

Συμβατό με switch Cisco Catalyst 3750

SFP

MD 1000BASE-LX for Long-Reach Single-Mode Fiber module

2

Συμβατό με switch 3COM Baseline 2250Plus

SFP

MD 1000BASE-LX for Long-Reach Single-Mode Fiber module

2

Συμβατό με switch 3COM SuperStack3 4200

SFP

MD 1000BASE-LX for Long-Reach Single-Mode Fiber module

1

Συμβατό με switch HP 2910

 

(Οι προσφορές πρέπει να γίνουν για το σύνολο των ανωτέρω ειδών)

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια δικτυακών εξαρτημάτων- υλικών για τη αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών των δημοτικών κτηρίων, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.