Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 04/04/2012 02:04

04/04/2012, Προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων σύμφωνα με την πράξη 7/29-3-2012 του Δ.Σ., ζητά σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη τιμή.

Οι προσφορές θα κατατεθούν και θα πρωτοκολληθούν στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Κριάρη 40 1ος όροφος, έως την Τρίτη 17-4-2012 και ώρα 13:00.

Οι όροι της προμήθειας, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και οι τεχνικές προδιαγραφές δίδονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία μας Κριάρη 40 1ος όροφος και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Όροι προμήθειας

Οικονομική προσφορά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ - Τεχνικές προδιαγραφές