Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 07/03/2012 04:03

07/03/2012, Προμήθεια συστημάτων διαδραστικών πινάκων για τις Σχολικές Μονάδες Β'θμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων

Η Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια συστημάτων διαδραστικών πινάκων για τις Σχολικές Μονάδες Β''θμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες κλειστές προσφορές στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, (Κριάρη 40, 1ος όροφος, τηλ. 28213-41768 εσωτ.2), χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, έως την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012, κατά τις ώρες 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.

 

 1. Για την συμπλήρωση και υποβολή της προσφοράς για κάθε είδος και με την ποσότητα που ζητείται, γίνεται δεκτό μόνο το ειδικό συνοδευτικό έντυπο που χορηγείται από τη Σχολική Επιτροπή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.
  Η τιμή μονάδος και η συνολική τιμή θα δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικώς χωρίς το Φ.Π.Α.
 2. Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν από τη Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων, θα βαρύνει τον ανάδοχο.
 3. Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστημάτων διαδραστικών πινάκων. Δεν δεσμευόμαστε για την προμήθεια όλων των ζητουμένων ειδών από ένα προμηθευτή.
 4. Η Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων, διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας επιπρόσθετης ποσότητας για οιοδήποτε είδος σε συνάρτηση και συμφωνία με την οικονομική προσφορά του αναδόχου και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
 5. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, στους χώρους των Σχολείων Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Χανίων που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία.
 6. Η παράδοση θα γίνεται σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που θα διαβιβαστεί το αίτημα στον ανάδοχο.
 7. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας ή σχολικού συγκροτήματος, έπειτα από διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο θα απαιτηθεί κατά την κρίση της.
 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος. 
 9. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελαττώματα στα υπό προμήθεια είδη που δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή, η Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων μπορεί να επιδιώξει τη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων με δαπάνες και επιβάρυνση του αναδόχου.
 10. Η πληρωμή της ποσότητας των ειδών που παραλαμβάνονται θα γίνεται από τη  Σχολική Κοινότητα του κάθε σχολείου, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα) και μόνο εφόσον τα παραδοθέντα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.
 11. Οι τιμές που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις που βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο:

1) Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.:α) Μ.Τ.Π.Υ. ποσοστού 3% επί της καθαρής αξίας του Tιμολογίου Πώλησης
β) Χαρτόσημο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ.
γ) Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου

2)  Παρακράτηση Φόρου εισοδήματος Ν. 2198/94 άρθρο 24 ποσοστού 4% (αν η καθαρή αξία του τιμολογίου πώλησης είναι μεγαλύτερη των 146,73 ευρώ).

Για τις ανωτέρω κρατήσεις η Υπηρεσία θα χορηγεί στο μειοδότη σχετική βεβαίωση

 1. Οι ποσότητες των ειδών και το ποσόν της συνολικής δαπάνης δεν μπορούν να προβλεφθούν.
 1. Για τα συστήματα διαδραστικών πινάκων αφής, στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται η πλήρης εγκατάσταση αυτού και του βιντεοπροβολέα (τοποθέτηση, καλωδίωση, καλώδιο ιντερνετ έτοιμο για σύνδεση στο φορητό υπολογιστή).

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οικονομική προσφορά