Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 07/06/2012 01:06

07/06/2012, Προμήθεια φυτών για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση.

Προμήθειας φυτών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 9996,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η προμήθεια αφορά σε φυτά όπως αναφέρινται στην συνημμένη αναλυτική προκήρυξη.

       Η προμήθεια των φυτών θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πράσινου.

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια φυτών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη