Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 02/08/2012 02:08

02/08/2012, Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων γηπέδου, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 15.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-7133.002 για «Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων». 
    6.   Την υπ΄αριθμ. 754/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 15.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 66844/02-08-2012 Εισήγηση – Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

        Τη διενέργεια προμήθειας εννιακοσίων πενήντα (950) πλαστικών καθισμάτων γηπέδου, προϋπολογισμού 14.956,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Τα κθίσματα πρέπει να ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Κατάθεση προσφορών και δειγμάτων έως και Τρίτη 7 Αυγούστου 2012, στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, με την ένδειξη : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων γηπέδου, με απευθείας ανάθεση».

Τεχνικές Προδιαγραφές