Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 30/03/2012 09:03

30/03/2012, Διακήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων - περιπτέρων του Δήμου Χανίων

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων, έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 161179/2077/3.8.2011 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 2. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/95926/4666/6.10.2010 σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.
 3. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/33274/1533/1.06.2011 σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και την τροποποιητική της.

4.      Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/23-02-2012, Τ. Α’) περί παραχώρησης κυριότητας Αγ. Αποστόλων στο Δήμο Χανίων

 1. Τις διατάξεις του  άρθρου 13 του Ν. 2971/19-12-01 (ΦΕΚ 285/19.12.2001 Τ. Α’).
 2. Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981, Τεύχος Α’).
 3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (ΦΕΚ 792/29.04.2009 τεύχος Β’).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.06.2006, Τεύχος Α’).
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010, Τεύχος Α’).
 6. Τον κανονισμό διαχείρισης παραλιών της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ (αριθμ. 38/2007 απόφαση Δημ. Σ/λίου Ν. Κυδωνίας).
 7. Την αριθμ. 131/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Λειτουργίας Αιγιαλού και Παραλίας Δήμου Χανίων
 8. Τις αριθμ. 12/2012 και 285/2012 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του καθορισμού των συντελεστών τελών μισθωμάτων αιγιαλών έτους 2012.
 9. Την αριθμ. 284/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας
 10. Την αριθμ. 419/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων δημοπρασίας

15. Την υπ’ αρ. 1/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο

 

προκηρύσσει

 δημόσια ανοικτή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων –περιπτέρων (καντινών) του Δήμου Χανίων, για την τουριστική περίοδο 2012, εφόσον τηρηθούν απολύτως όλοι οι όροι της διακήρυξης.

 Στη δημοτική ενότητα Νέας Κυδωνίας όπου δημοπρατούνται προκατασκευασμένα αναψυκτήρια και χώρος αιγιαλού, οι συμμετέχοντες μπορούν να πλειοδοτήσουν είτε για ένα μόνο προκατασκευασμένο αναψυκτήριο είτε για μια μόνο θέση αιγιαλού για τοποθέτηση θαλάσσιων μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής (Μ), ομπρελών, καθισμάτων θαλάσσης (Α).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 11 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 9:30 έως 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας προς τούτο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, στο Δημαρχείο Χανίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), Κυδωνίας 29, Χανιά, Τ.Κ. 73135.

Τα έξοδα της δημοσίευσης θα βαρύνουν τους πλειοδότες.

Για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο ύψους 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης με γραμμάτιο της Δ.Ο.Υ. Χανίων (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τράπεζας. Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων, Γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ.:  28213 41760.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΤΕΣ