Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 31/08/2012 03:08

31/08/2012, Προμήθεια δύο κλιματιστικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 13.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7131.007 για «προμήθεια κλιματιστικών γραφείων χρήσης 2012»
    6.   Την 67959/07-08-2012 Απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων για ματαίωση της απευθείας ανάθεση της προμήθειας τριών κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων διότι δεν βρέθηκε προσφορά που να ανταποκρίνεται στους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που είχαν οριστεί.
    7.   Την υπ’ αριθμ. 833/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που τροποποιεί την 626/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς το πρώτο μέρος και εγκρίνει πίστωση 3.000,00€ για την προμήθεια δύο κλιματιστικών.
    8.   Την υπ’ αριθμ. 72275/28-08-2012 Εισήγηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
    9.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
   10.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

     Τη διενέργεια προμήθειας δύο κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Τα κλιματιστικά θα χρησιμοποιηθούν για να ολοκληρωθεί η αίθουσα που στεγάζεται η προσωπική βιβλιοθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου, και η οποία πρόκειται να εγκαινιαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω κλιματιστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Κατάθεση προσφορών έως και Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια δύο κλιματιστικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

Τεχνικές Προδιαγραφές