Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 02/11/2012 12:11

12/12/2012, Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.

  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2012, που προβλέπει πίστωση 24.600,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 35-6699.006.

  6. Την υπ΄ αριθμ. 664/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει την πίστωση.

  7. Την υπ’ αριθμ. 86673/17-10-2012 Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων.

  8. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων, προϋπολογισμού 24.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, οι οποίες αναλυτικά συνίσταται στις εξής:

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

1. Στείρωση σε α. Αρσενικό γάτο β. Θηλυκή γάτα γ. Αρσενικό σκύλο και δ. Θηλυκό σκύλο.

 2. Ορθοπεδικά.

Κατάγματα και πιο συγκεκριμένα :

α. Κάταγμα κνήμης

β. Κάταγμα γενειακής σύμφυσης σε γάτες

γ. Κάταγμα αντιβραχίου

δ. Κάταγμα μηριαίου

 3. Κήλες σε α. Γάτες και β. Σκύλους

 4. Διαχείριση ανοιχτού τραύματος σε α. Γάτες και β. Σκύλους

 5. Πυομήτρα σε α. Γάτες και β. Σκύλους

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Κατηγορίας Α ανέρχεται στο ποσό των 17.600,00 €.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ .

 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Κατηγορίας Β ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ.

1. Ακτινογραφία ζώου.

 2. Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις ζώου ανά παράμετρο.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Κατηγορίας Γ ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο κτηνιάτρου, θα εκτελούν τις παραπάνω κτηνιατρικές πράξεις σε ιδιωτικό κτηνιατρείο ενώ θα έχουν την δυνατότητα κατάθεσης των προσφορών τους σε μια ή και σε περισσότερες των παραπάνω κατηγοριών Α, Β και Γ. Θα πρέπει να προσφέρουν τιμή ανά είδος πράξης.

 Στην προσφερόμενη τιμή στείρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ειδική σήμανση προκειμένου να είναι αναγνωρίσιμα και να μην πιαστούν ξανά για τον ίδιο λόγο (είτε με τατουάζ ή με το κόψιμο μιας μικρής γωνίας του αυτιού τους).

 

 Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους συμπληρώνοντας το συνημμένο έγγραφο προσφοράς.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών των Κατηγοριών Α, Β και Γ ανέρχεται στα 24.600,00 €

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ