Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 10/05/2012 01:05

10/05/2012, Προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20W για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 14.000,00 € στον Κ.Α. 20-6662.005 για την προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20W για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας.

    6.   Την υπ’ αρ. 504/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.711,81 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.005 για την προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας τύπου SL 20W για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας.

    7.   Την υπ’ αρ. 33199/2-05-2012 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λαμπτήρων οικονομίας ηλεκτρονικού τύπου SL 20W σε ποσότητα 1.450 μονάδων για τις ανάγκες του Δημοτικού Φωτισμού, προϋπολογισμού 7.711,81 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

 

 • Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Συμπαγής, για επαγγελματική χρήση για εξωτερικούς χώρους.
 • Κάλυκας από επινικελωμένο ορείχαλκο Ε27.
 • Μέσος χρόνος ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες.
 • Κατανάλωση 20W που αντιστοιχεί σε απόδοση συμβατικού λαμπτήρα 100W.
 • Ενεργειακής κλάσης Α
 • Τάση λειτουργίας 230 – 240V. Συχνότητα δικτύου 50/60 hz.
 • Γυάλινο πρισματικό κάλυμμα.
 • Περιγραφή απόχρωσης: ψυχρό φως ημέρας.
 • Ενδεικτικού μήκους 153mm, ενδεικτικού πλάτους 50mm.
 • Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος  -20ο C έως 55ο C.
 • Θερμοκρασία χρώματος : ενδεικτική τιμή 6.500 Κ.
 • Φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.150 lm.
 • Διατήρηση φωτεινής ροής μετά από 2.000 ώρες τουλάχιστον 80%.
 • Χρόνος έναυσης 0,3 sec μέγιστο.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας με δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος.
 • Παραδοτέες στις αποθήκες του Δήμου μας, εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 Απαίτηση του Τμήματος να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

 Οι εν λόγω λαμπτήρες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους τεχνικούς του Τμήματος μας.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 17 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια λαμπτήρων οικονομίας ηλεκτρονικού τύπου SL 20W για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων  Δήμου Χανίων, με απευθείας ανάθεση».