Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 11/12/2012 12:12

11/12/2012, Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών υλικών εδάφους, με απευθείας ανάθεση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών υλικών εδάφους, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

  3. Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 12.000,00€ στον Κ.Α. 35-6693.002 για την προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών υλικών εδάφους.

  6. Την υπ΄αρ. 979/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας τής προμήθειας.

  7. Την υπ’ αρ. 1056/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-6693.002 για την προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών υλικών εδάφους .

  8. Την υπ’ αριθμ. 95294/04-12-2012 εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

  9. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

            10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπασμάτων και βελτιωτικών υλικών εδάφους για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου και Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 11.992,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί από το τμήμα Πρασίνου και Περιβάλλοντος, συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  Τεχνικές Προδιαγραφές  


Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια λιπασμάτων και βελτιωτικών υλίκων εδάφους, με απευθείας ανάθεση».