Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 03/08/2012 10:08

3/08/2012, Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου, με απευθείας ανάθεση

Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 5.000,00 € στον Κ.Α. 35-7131.001 για την προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου.

    6.   Την υπ’ αρ. 607/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 35-7131.001 για την προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου.

    7.   Την υπ’ αριθμ. 65795/31-07-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μηχανημάτων εργασιών πρασίνου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και συγκεκριμένα ενός (1) μπορντουροψάλιδου, τριών (3) μηχανών για κούρεμα γκαζόν, ενός (1) εξαρτήματος combi χορτοκοπτικού, ενός (1) φυσητήρα, δύο (2) τροχήλατων χορτοκοπτικών, ενός (1) κομπρεσέρ αέρα και ενός (1) φορτιστή μπαταρίας, προϋπολογισμού 4.947,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής.

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα μηχανήματα.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 10 Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή,   οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου,, με απευθείας ανάθεση».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ