Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 15/06/2012 01:06

15/06/2012, Προμήθεια μιας (1) οθόνης Η/Υ μεγάλου μεγέθους, με απευθείας ανάθεση

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

   5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.021 για «Προμήθεια  Η/Υ». 

    6.   Την υπ΄αριθμ. 342/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 10.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη

     7.   Την υπ’ αριθμ. 46650/12-06-2012 Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

     9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

         Τη διενέργεια προμήθειας μίας (1) οθόνης Η/Υ μεγέθους 25΄΄, προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Η παραπάνω οθόνη θα χρησιμοποιηθεί από το Τμήμα Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, που ασχολείται με τη  σύνταξη και ανάθεση μελετών που αφορούν σε επεμβάσεις σε κτίρια και μνημεία στην  Παλιά Πόλη των Χανίων οι οποίες απαιτούν ειδικές μεγάλου μεγέθους οθόνες για τα σχετικά σχέδια, και με  έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ με πολύ αυστηρές ημερομηνίες υλοποίησης. Η οθόνη που υπάρχει στην υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης που δεν μπορεί να επισκευαστεί και η εγγύηση της έχει λήξει. Για τους λόγους αυτούς είναι επιβεβλημένη η άμεση προμήθεια μίας νέας οθόνης που θα ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο αρχείο που ακολουθεί.

Κατάθεση προσφορών από Δευτέρα 18 Ιουνίου έως και Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια μίας (1) οθόνης Η/Υ, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ