Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 17/09/2012 12:09

17/09/2012, Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού οδοφωτισμού

Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 119.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την 657/2012 και 888/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός κατανέμεται στις παρακάτω δύο (2) ομάδες ειδών που αναλύονται στο

 Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και το συνοδευτικό προϋπολογισμό.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  10  Οκτωβρίου  2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13:00 έως 13:30 μ.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

 Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισμός. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού και έως τις 15:00. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:

       ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

       ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29

       Τ.Κ. 73135

       ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (με ΦΠΑ) για κάθε μία από τις δύο ομάδες του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση που η προσφορά του διαγωνιζόμενου αφορά περισσότερες από μία ομάδες το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής διαμορφώνεται από την άθροιση των αντίστοιχων ποσών.

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 3 μήνες.

 Πληροφορίες, το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης (αναλυτική διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, συγγραφή υποχρεώσεων, προϋπολογισμός) διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, κ. Μαρκουλάκη Κωνσταντία, τηλ. 2821341760, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα ίδια έντυπα υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (http://www.chania.gr/press-release/contests-proclamation).

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Αναλυτικά η διακήρυξη

Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

Σχέδιο οικονομικής προσφοράς