Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 28/06/2012 02:06

28/06/2012, Προμήθεια αφυγραντήρα για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων

Διενέργεια προμήθειας ενός αφυγραντήρα για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Ο παραπάνω αφυγραντήρας θα χρησιμοποιηθεί στην αίθουσα που στεγάζεται η προσωπική βιβλιοθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου. Εκεί υπάρχουν σημαντικά βιβλία, για τη φύλαξη των οποίων χρειάζονται ειδικές συνθήκες υγρασίας στο χώρο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χρήση αφυγραντήρα. Ο εν λόγω αφυγραντήρας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνημμένη τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατάθεση προσφορών έως και Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012, στις 12.00π.μ., στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια αφυγραντήρα για τις ανάγκες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με απευθείας ανάθεση».

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.

Τεχνικές προδιαγραφές