Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012 | 07/06/2012 11:06

07/06/2012, Απευθείας ανάθεση προμήθειας εκτυπώσεων φυλλαδίου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας και πρόληψης πυρκαγιών

                                                                 Ο ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) ΕΚΠΟΤΑ & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    5.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2012 που προβλέπει πίστωση 3.000,00 € στον Κ.Α. 10-6615.001 για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδ. (γενικά)

    6.   Την υπ’ αρ. 419/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-6615.001 για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδ.

    7.   Την υπ’ αρ. 40886/24-05-2012 εισήγηση του Γραφείου Γενικού Γραμματέα.

    8.   Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

    9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την διενέργεια προμήθειας εκτυπώσεων φυλλαδίου – σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων - για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα σχετικά με την πυροπροστασία και την πρόληψη πυρκαγιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές:

 

Διάσταση :                                 14,0 Χ 21,0

Βάρος χαρτιού :                         150 – 170 gr

Ποιότητα χαρτιού :                    Ιλουστρασιόν (illustration)

Εκτύπωση :                                Offset 4χρωμία

Όψεις :                                       2

Τεμάχια :                                    10.000

Χρόνος & τόπος                         3 εργάσιμες ημέρες με παράδοση στο Δημαρχείο Χανίων

παράδοσης :                              (Κυδωνίας 29, 1ος όροφος)

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 12 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια εκτυπώσεων φυλλαδίου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για το θέμα της πυροπροστασίας και πρόληψης πυρκαγιών, με απευθείας ανάθεση».