Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2012

23/03/2012, Υπηρεσία καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης δημόσιων χώρων στάθμευσης και αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης τους, με απευθείας ανάθεση

23.03.2012 | Ώρα δημοσίευσης: 11:03

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).

    3.   Το ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

    4.   Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/08

    5.   Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)

    6.   Την υπ΄ αρ.35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

    7.   Το υπ΄ αρ. 21437/5.5.2011 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

    8.   Την 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΗΔ)

    9.   Την υπ. αρ. απόφαση 436/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ» και ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ».

 10.   Τον  προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το  οικονομικού έτους 2012, που προβλέπει πίστωση 68.000,00€ στον κωδικό δαπανών  ΚΑ 00-6736.017 για «Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο Η-ΠΑΡΚ»

 11.   Την υπ’ αρ. 332/2012 (ΑΔΑ: Β44ΜΩΗ5-Μ5Η)  Ψήφιση Πίστωσης για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης δημόσιων χώρων στάθμευσης και αξιολόγηση του εφαρμοζόμενου συστήματος διαχείρισης τους»

 12.   Την υπ’ αριθμ. 23411/23-03-2012 Εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης και την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας.

 13.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

14. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

ότι θα προβεί σε απευθείας ανάθεση για την «Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης και Αξιολόγηση του Εφαρμοζόμενου Συστήματος  Διαχείρισης  τους» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ».   

 Το  παραπάνω πακέτο εργασίας αφορά την εκτέλεση των εργασιών που  αναφέρονται στα παραδοτέα του έργου που περιέχονται στο εγκεκριμένο τεχνικό  του δελτίο. Ειδικότερα η ανάθεση αφορά την υλοποίηση των ενεργειών:

 Ø      3.1:  Περιγραφή Υφιστάμενων Χώρων Στάθμευσης

Ø      3.2:  Αξιολόγηση Μεθόδων χρέωσης - ελέγχου χώρων στάθμευσης

Ø      3.3:  Περιγραφή απαιτήσεων χρηστών και διαχειριστών

 και έχουν ενδεικτικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 11.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω πρόσκληση έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, αντιστοίχων με τα αναφερόμενα στο τεύχος της  τεχνική περιγραφής των υπηρεσιών το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr στο τμήμα Προκηρύξεων/Δημοσιεύσεων και στο Γραφείο Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, στην οδό Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά.

 Ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει,

1. Οικονομική  προσφορά στην οποία να αναγράφει το προσφερθέν κόστος των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2.  Βεβαιώσεις  παραλαβής ή παραστατικά που να αποδεικνύουν την εμπειρία σε θέματα τεχνικής  υποστήριξης έργων ή προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα  ή τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο  τεχνικό επιμελητήριο

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:

Ø    ο προσφέρων έλαβε γνώση των συνθηκών που αφορούν την υπόψη υπηρεσία, έχει εκτιμήσει όλα τα τυχόν προβλήματα αυτής και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά.

 Την παρούσα συνοδεύει η Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης δημόσιων χώρων στάθμευσης και αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης τους, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, το αργότερο μέχρι 29 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι 13:00 μ.μ., προς Γραφείο Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων,  ο οποίος θα πρωτοκολληθεί.

Θα πρέπει να αναγραφούν πάνω στο φάκελο με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ» . 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ