Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 19/03/2012 02:03

13/03/2012, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Μαρτίου 2012 και ώρα 16:00

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 19/3/2012

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  19498/13-3-12  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)


 

1)           Τιμολογιακή Πολιτική 2012 της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων {Αποστολάκη Νίκη}

2)           Μεταβίβαση μηχανολογικού εξοπλισμού ύδρευσης – αποχέτευσης των πρώην Δήμων στη ΔΕΥΑΧ {Λιονάκης Μανούσος}

3)           Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2012 {Χαριτάκη Χρύσα}

4)           Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας – αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}

5)           Αποδοχή χρηματοδότησης για την δράση «εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης Χανίων» - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 {Πρωτοπαπαδάκης}

6)           Αποδοχή χρηματοδότησης - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων για το έργο «Ανάπλαση οδού Αριστοτέλους» {Πρωτοπαπαδάκης}

7)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (προμήθεια ψηφιακού χαρτογραφικού υλικού υλικού)  {Πρωτοπαπαδάκης}

8)            Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Αμοιβές και έξοδα αιρετών Δημ. Ενοτ. Χανίων, παροχές τρίτων, λοιπά έξοδα)  {Πρωτοπαπαδάκης}

9)           Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εργοδοτική ειδική εισφορά ΟΑΕΔ)  {Πρωτοπαπαδάκης}

10)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Θέατρο Ανατ. Τάφρου)  {Πρωτοπαπαδάκης}

11)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Λοιπός εξοπλισμός της Δημοτικής Αστυνομίας)  {Πρωτοπαπαδάκης}

12)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (ΔΕΥΑΧ)  {Πρωτοπαπαδάκης}

13)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού)  {Πρωτοπαπαδάκης}

14)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα των γηπέδων Περιβολίων και Μοναχής Ελιάς)  {Πρωτοπαπαδάκης}

15)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Δημοτικός φωτισμός)  {Πρωτοπαπαδάκης}

16)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου υγείας αστικού τύπου σε ακίνητο του Δήμου Χανίων)  {Πρωτοπαπαδάκης}

17)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (αποζημιώσεις από ρυμοτομία σχεδίων πόλης)  {Πρωτοπαπαδάκης}

18)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (προμήθεια ελαστικών)  {Πρωτοπαπαδάκης}

19)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (αμοιβές και έξοδα προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)  {Πρωτοπαπαδάκης}

20)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (μελέτη βελτίωσης υπαρχόντων οδών εντός υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδίου Παρηγοριάς Δ. Χανίων)  {Πρωτοπαπαδάκης}

21)      Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους {Πρωτοπαπαδάκης}

22)      Επιστροφή ποσού ΤΑΠ και κλήσεων {Πρωτοπαπαδάκης}

23)      Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων και σχολείων με τμήματα ένταξης του Δήμου Χανίων» με κωδικό MIS 371005 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη και Νήσων Αιγαίου» {Πρωτοπαπαδάκης}

24)      Έγκριση έναρξης διαδικασίας για επιλογή Τράπεζας τήρησης λογαριασμού τρεχούμενων συναλλαγών/όψεως και προθεσμιακών καταθέσεων – ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών {Πρωτοπαπαδάκης}

25)      Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Αμπαδιωτάκη  {Πρωτοπαπαδάκης}

26)       Επιχορήγηση ΝΠΙΔ (ΕΛΕΠΑΠ – Παράρτημα Χανίων) {Χατζηδάκη Χρυσ.}

27)      Ανασυγκρότηση της επιτροπής Λαϊκών Αγορών {Αμπαδιωτάκης Ελ.}

28)      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 ΑΚ, με την επωνυμία ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ορισμός εκπροσώπου {Κοκκινάκη Μαρία}

29)      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χανίων στη μετοχική σύνθεση της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) με την επωνυμία «Φορέας Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης» {Κοκκινάκη Μαρία}

30)      Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 124/2012 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά εκδηλώσεις στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων {Λειψάκης Δημήτριος}

31)      Διαμαρτυρία για τον τρόπο διανομής της αλληλογραφίας από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία σε αστικές περιοχές του Δήμου Χανίων {Λειψάκης Δημήτριος – Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

32)      Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή κρίσης  καλλιτεχνικής επάρκειας για το Μνημείο στη μνήμη των θυμάτων της βύθισης του πλοίου Τάναϊς {Λειψάκης Δημήτριος}

33)      Συνδιοργάνωση παρελάσεως από το Δήμο Χανίων και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου {Λειψάκης Δημήτριος}

34)      Έγκριση έκδοσης του ετήσιου τόμου «Εν Χανίοις», ορισμός συντακτικής επιτροπής και επιμελητή της έκδοσης {Λειψάκης Δημήτριος}

35)      Έγκριση προμήθειας στεφάνων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων και ψήφιση πίστωσης {Λειψάκης Δημήτριος}

36)      Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δήμου Χανίων, Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Χανίων (ΔΑΟΧ) {Αποστολάκη Νίκη}

37)      Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δήμου Χανίων, Δημοτικό Στάδιο Περιβολίων {Αποστολάκη Νίκη}

38)      Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 117/11 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 20/2012 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον «Κανονισμό Λειτουργίας δημοτικών νεκροταφείων – κοιμητηρίων» {Ξυνίδης Νικόλαος}

39)      Χωροθετήσεις λαϊκών αγορών {Ξυνίδης Νικόλαος}

40)      Μετατόπιση περιπτέρου οδού Ελ. Βενιζέλου έναντι Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων (Θ. Παπακοντάκη) {Ξυνίδης Νικόλαος}

41)      Ένσταση κατά της 878/11 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (83/11 απόφαση επιτρ. Ποιότητας Ζωής), που αφορά πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 722 στη περιοχή Κουμπέ-Μουρνιών του Δήμου Χανίων {Ξυνίδης Νικόλαος}

42)      Έγκριση 4ου/11 Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων {Ξυνίδης Νικόλαος}

43)      Γεωμετρική μεταβολή ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ. Σηφαντωνάκη Ιωάννη – Σηφαντωνάκη – Νευράκη Αθηνάς στην οδό Α. Παναγούλη, περιοχή Μετόχι Μπάρμπου Χανίων – ακύρωση της υπ’αριθμ. 11/11 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ’επέκταση της υπ’αριθμ. 312/2011 απόφασης του Δ.Σ. {Ξυνίδης Νικόλαος}

44)      Καθορισμός χρήσης τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Ιλωρίδη Ευάγγελου με ΚΑΕΚ 5009009211001 στη περιοχή Μακρύς Τοίχος {Ξυνίδης Νικόλαος}

45)      Κατ’εξαίρεση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Δασκαλογιάννη 11 (Εμμ. Τσουχλαράκη) {Ξυνίδης Νικόλαος}

46)      Γνωμοδότηση της επιτροπής για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας σε κτίριο στην οδό Αν. Γογονή 157, στη περιοχή Πασακάκι Δήμου Χανίων, της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. {Ξυνίδης Νικόλαος}

47)      Αναγνώριση αποζημίωσης βλάβης {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

48)      Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

49)      Συμβιβαστική απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 1031 με κτηματολογικό αριθμό 120124 (Τσατσαρώνη Αλέξανδρου) {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

50)      Διάλυση σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλία» πρώην Δ. Νέας Κυδωνίας {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

51)      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις οδών πέριξ των Ο.Τ. 1031, 1032, 1033, 407Β, ανατολικά του Ο.Τ. 1034 και Επέκταση – Ανακατασκευή οδού Εθνικής Αντίστασης» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

52)      Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Προσπελασιμότητα στην οδό Κυδωνίας από την πλατεία 1866 έως την οδό Αποκορώνου» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

53)      Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διανοίξεις – Βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων, χρήση 2010» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

54)      Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του 2ου υποέργου με τίτλο «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ στο δυτικό τμήμα της Παλιάς Πόλης» και όρων υπογραφής σχετικής σύμβασης με ΔΕΗ {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

55)      Έγκριση μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Ο.Τ. 87 Σχεδίου Πόλεως Κουμπέ – Νεροκούρου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων» στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

56)      Παραλαβή της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιρίων δημοτικών συνεργείων – αποθηκών» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

57)      Παραλαβή της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη Πλατείας Δεξαμενής Δ.Δ. Νεροκούρου» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

58)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στην οδό Σελίνου» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

59)      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Θερίσου – Γ Φάση» Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Θερίσου) {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

60)      Έγκριση υλοποίησης της πράξης «προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστροφών στο διευρυμένο Δήμο Χανίων» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

61)      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτικά – Δημοτική Οδοποιία 2010» Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

62)      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων Νεωρίου του Μόρο» στη Δημοτική Ενότητα Χανίων {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

63)       Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγάνωση περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του ασκεπούς Νεωρίου του Μόρο» στη Δημοτική Ενότητα Χανίων {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

64)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση πλατείας Σταυρού» Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

65)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού πάρκου στη περιοχή της ΔΕΗ Δ.Δ. Μουρνιών» Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

66)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις – Βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων, χρήση 2010» {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

67)      Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΑΡΑΤΣΟΥ, ΓΑΛΑΤΑ, ΣΤΑΛΟΥ, ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ» του  τέως ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}

68)      Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μυλωνάκη Ελένη) {Κεμεσίδης Εμμανουήλ}