Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 10/07/2012 12:07

11/07/2012, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

                                                                                                       ΑΔΑ: Β41ΡΩΗ5-ΖΓ0

Ταχ. Δ/νση : Κυδωνίας 29                                                                Χανιά,     28/06/2012

ΤΚ 73135, Χανιά

Πληροφορίες : Κουτσουράκη Γεωργία                                                Αρ. Πρωτ. :        52715    

Τηλ.: 28213 41760

Φαξ: 28213 41763                                                    

Site:  www.chania.gr                                                  

e-mail: dimos@chania.gr                                           

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ προϋπολογισμού δαπάνης τριακοσίων οχτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (308.500,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

 

ΠΑΚΕΤΟ Α:  ΣΚΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α  με ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ……………….    125.000,00 €

ΠΑΚΕΤΟ Β:  ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ)                    με ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ………………...        60.500,00 €

ΠΑΚΕΤΟ Γ:   ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ………..   123.000,00 €

 

Αναλυτικά  τα  είδη,  οι ποσότητες,  τα  δικαιολογητικά  και  κάθε  άλλη  πληροφορία  αναφέρονται  στη  διακήρυξη.       

 

Αριθμός διακήρυξης :                         52012/28-06-2012

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ :                     (ΟΠΣ)  365278

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑ :                        ΕΠ0028

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ :        2012ΕΠ00280005       ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : 40150188

 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη :  379.455,00 €   ΜΕ  ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης :        Η χαμηλότερη τιμή

Φορέας εκτέλεσης :   Δήμος Χανίων

 

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του στον άξονα προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης».

Απαιτούμενες εγγυήσεις:  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητικές :

Α) Συμμετοχής που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών

Β)   Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Γ)   Καλής λειτουργίας 2,5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου. Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από την υπογραφή της μέχρι και τη λήξη του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας των ειδών (που δε μπορεί να είναι λιγότερος των δύο (2) ετών).

 

Οι προσφορές υποβάλλονται: 

α) από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους  την 27/08/2012 και ώρα από 13:00 έως 13:30 στο Δήμο Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά στην  Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,

β) ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Δήμου , Κυδωνίας 29 Χανιά  με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να παραληφθούν έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (δηλαδή έως τις 24/08/2012).

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27/08/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 13:00 έως 13:30. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται προμηθευτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.

 

  • Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 28/06/2012
  • Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  03/07/2012.
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης  στον Ελληνικό Τύπο 11/07/2012

Τα έξοδα της δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τους προμηθευτές.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά που γίνεται δεκτή μέχρι την ημερομηνία  λήξης υποβολής των προσφορών  του διαγωνισμού, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμη, δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται.

Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.

 

Τιμή Προσφοράς: σε Ευρώ (Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.)

Ισχύς προσφοράς: 120  ημέρες, από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαιολογητικά: τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες : Δ/νση:  Κυδωνίας 29 Χανιά, Γρ. Προμηθειών Τηλέφωνα:  2821341760.  Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση  http://www.chania.gr

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ 2

ΣΧΕΔΙΟ 3

Αρχεία

  1. Σχέδιο Σύμβασης
  2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  3. Πινακας ΑΑ
  4. Τεχνικές προδιαγραφές
  5. Αναλυτικά η προκήρυξη