Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 09/02/2012 08:02

9/2/2012, Άναψε το «πράσινο φως» για την αποκατάσταση του παλιού λατομείου Χορδακίου από το Δήμο Χανίων

Το «πράσινο φως» για να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του παλιού λατομείου Χορδακίου έλαβε ο Δήμος Χανίων - μετά και τη σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων - με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου. Το αίτημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, είχε υποβληθεί από το Δήμο Χανίων προς την Περιφέρεια Κρήτης-Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, στις 17 Ιουλίου 2011 (αρ. πρωτ. 60540/2011).     


Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην υπ. αρ. 20774/2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Βουλγαράκη – η οποία υπογράφηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2011 - εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο «Χώρος υποδοχής και αποθήκευσης αδρανών υλικών προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων – αποκατάσταση παλαιού Λατομείου Χορδακίου» στη θέση Χορδάκι της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Χανίων.         

Περιγραφή - σκοπιμότητα του έργου

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τη διαμόρφωση - από το Δήμο Χανίων - του παλαιού ανενεργού λατομείου του Χορδακίου ως Χώρου Υποδοχής και Αποθήκευσης Αδρανών Υλικών προϊόντων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Στόχος του έργου είναι αφενός η ασφαλής διαχείριση των εν λόγω υλικών που προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες εντός του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου των Χανίων και αφετέρου η αποκατάσταση του παλαιού λατομείου.

 

Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, περιλαμβάνουν:         

 

1. Απομάκρυνση από τον χώρο επίστρωσης των ήδη υπαρχόντων υλικών τα οποία είναι ακατάλληλα, όπως οικιακά, αδρανή, ελαστικά αυτοκινήτων και παράδοση τους σε αδειοδοτημένους φορείς για την διαχείριση τους.

2. Προετοιμασία της επιφάνειας εναπόθεσης των αδρανών υλικών στην πλατεία του παλαιού λατομείου με κατάλληλη διαμόρφωση και κλίσεις ώστε να μη διαμορφωθούν κωλύματα στη φυσική απορροή των υδάτων κατά την πλήρωση.
Επίσης περιλαμβάνει τη κατασκευή κατάλληλης περίφραξης με φυλάκιο για ελεγχόμενη είσοδο των φορτηγών φορτοεκφόρτωσης, καθώς και δημιουργία υποδομής για παροχή νερού από την υπάρχουσα δεξαμενή, για την διαβροχή των
υλικών προς επίστρωση και το πότισμα των δενδροφυτεύσεων που θα προκύψουν μετέπειτα.

3. Συλλογή, μεταφορά και προσωρινή εναπόθεση σε χώρο νοτιοανατολικά της πλατείας του παλαιού λατομείου πλησίον του παλαιού κόσκινου για τη διαλογή των υλικών πριν την επίστρωση τους από τον αρμόδιο υπεύθυνο της λειτουργίας
του χώρου. Τυχόν ακατάλληλα υλικά ή υλικά που χαρακτηρίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων ως «επικίνδυνα» θα συλλέγονται χωριστά και θα απομακρύνονται προς αδειοδοτημένους φορείς για την διαχείριση τους.

4. Κοσκίνηση των υλικών με σκοπό την διαλογή τους ανάλογα με την κοκκομετρία τους, προκειμένου τα χαμηλόκοκκα να χρησιμοποιηθούν ως πληρωτικό υλικό κατά τη διαστρωμάτωση των υλικών.

5. Πλήρωση του χώρου επίστρωσης ανά τμήματα διαστρωσης, όπως περιγράφονται στην κατατιθέμενη μελέτη.

6. Συμπύκνωση των διαφόρων στρώσεων αδρανών υλικών.

7. Τελική διαμόρφωση του χώρου και ανάπλαση του με φυτεύσεις ενδημικών φυτών.

 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη ο όγκος των υλικών προς εναπόθεση στο παλαιό λατομείο ανέρχεται σε 190.000 m3.

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως θετική απόφαση για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου είχε λάβει και το συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Χορδακίου το οποίο με την υπ. αρ. 13/2011 απόφαση του ζητούσε «να υλοποιηθεί η μελέτη και να γίνει αποκατάσταση, επιχωμάτωση και δενδροφύτευση του Λατομείου»