Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 20/01/2012 10:01

20/1/2012, Απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α’, Β’ και Γ’ για το Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων, ανταποκρινόμενος στις αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και στις νέες ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων της περιόδου 2007-2013, απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Γ’, ενώ επικαιροποίησε και τη ήδη υπάρχουσα Διαχειριστική επάρκεια τύπου Α'' και Β'', μετά την υποβολή σχετικού φακέλου στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως μάλιστα αναφέρεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Χανίων, που υπογράφει ο Περιφερειάρχης κ. Σ. Αρναουτάκης «ο Δήμος Χανίων ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007-2013 για την εκτέλεση πράξεων:

ü      Με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής) και των τεχνικών μελετών τους, επιβεβαίωση τύπου Α,

ü      Χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες και προμήθειες), όπως έργα/ δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α., επιβεβαίωση τύπου Β, και

ü      Εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές δράσεις, όπως προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δομές φύλαξης και κοινωνικής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης ανέργων, δράσεις στήριξης επιχειρηματιών, αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εμπλουτισμός εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικά προγράμματα, δράσεις στον τομέα της υγείας, δράσεις για τη στήριξη μειονεκτούντων ατόμων, δράσεις εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών κλπ., οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα (δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.α.), επιβεβαίωση τύπου Γ».

 

Όσον αφορά τις υπηρεσιακές μονάδες του δικαιούχου για τις οποίες παρέχεται επιβεβαίωση επάρκειας, αυτές είναι οι Διευθύνσεις:

α) Τεχνικών Υπηρεσιών

β) Οικονομικών Υπηρεσιών

γ) Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού και

δ) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

Αντίστοιχα, βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας υλοποίησης πράξεων του ΕΣΠΑ για την ίδια περίοδο, έλαβε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή - για τις κατηγορίες πράξεων τύπου Α και Β - και η ΔΕΥΑΧ.

 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων κ. Γαβριήλ Κουρής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και την ετοιμότητα του Δήμου Χανίων, σημειώνοντας πως «η Διαχειριστική Επάρκεια αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αφού συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου ο Δήμος μας να είναι δικαιούχος σχεδιασμού και υλοποίησης έργων για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ» προσθέτοντας πως «ο Δήμος Χανίων διαθέτει πλέον την πιστοποιημένη ικανότητά να ανταποκριθεί ως δικαιούχος στην έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων όλων των κατηγοριών, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου».

 

Άξιο αναφοράς είναι – σύμφωνα με τον κ. Κουρή - ότι «ο Δήμος Χανίων λαμβάνει για πρώτη φορά διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ’, η οποία εφαρμόζεται για όλες τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις (συμβουλευτικής, δικτύωσης, δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης ή άλλες κοινωνικές υποστηρικτικές δράσεις) ή εξειδικευμένες δράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» ενώ τέλος επισημαίνει ότι «όλες οι ενέργειες προετοιμασίας και υποβολής του φακέλου και των αιτήσεων για την απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας, έγιναν με ίδια μέσα, από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Χανίων» .

p1

p2