Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 09/05/2012 09:05

9/5/2012, Μείωση ύψους μισθωμάτων ακινήτων, που εκμισθώνουν οι Δήμοι

Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012, επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων, που εκμισθώνουν οι Δήμοι.

 

Το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος, που καταβάλλεται τη στιγμή της μείωσης.

 

Προς τούτο απαιτούνται σωρευτικά:

α) Η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μισθώματα,

β) σύμβαση μίσθωσης, η οποία έχει συναφθεί έως την 1η-6-2010,

γ) η υποβολή σχετικής αίτησης του μισθωτή, στην οποία προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι για τη μείωση,

δ) η έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, και

ε) το μίσθωμα που καταβάλλεται να μην είναι ήδη χαμηλό, συγκρινόμενο με τις τιμές της αγοράς.

 

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσής της, με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, εφ’ όσον συνεκτιμηθούν οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες.

 

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου (Κυδωνίας 29).