Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 31/10/2012 02:10

31/10/2012, «Σύμφωνη με το νομοθετικό πλαίσιο η τοποθέτηση των διαθεσίμων ιδίων πόρων του Δήμου Χανίων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς τραπεζών»: Απάντηση Αντιδημάρχου Κ. Πρωτοπαπαδάκη στην παράταξη «Χανιά – Ανοιχτή Πολιτεία»

Σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, στα ερωτήματα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Χανιά – Ανοιχτή Πολιτεία», Γιώργου Τσαπάκου εναντίον της Δημοτικής Αρχής, σχετικά με το θέμα της τοποθέτησης των διαθεσίμων ιδίων πόρων του Δήμου Χανίων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς τραπεζών, που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου, έδωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Κώστας Πρωτοπαπαδάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, χθες Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012. Παράλληλα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απάντησε και εγγράφως στον κ. Τσαπάκο.   

 

«Για την επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος στο οποίο κατατίθενται τα χρηματικά διαθέσιμα ότι ούτε ο νόμος, ούτε η νομολογία προσδιορίζουν ρητά την οποιαδήποτε διαδικασία. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται υποχρέωση βάσει νόμου από μέρους του Δήμου για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής Τραπεζικού ιδρύματος», τόνισε ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

 

Α. Η τοποθέτηση των διαθεσίμων ιδίων πόρων του Δήμου Χανίων σε προθεσμιακούς λογαριασμούς τραπεζών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χανίων (υπ. αρ. 490/2012 απόφαση του Δ.Σ Χανίων) έγινε με γνώμονα τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρο 171 του Ν. 3463/2006. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταθέτουν εντόκως σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) τα ταμιακά τους διαθέσιμα και καθορίζεται ότι το ανώτερο ποσό που επιτρέπεται να φυλάσσεται στο ταμείο του Δήμου ορίζεται με ειδική απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης (σε ισχύ η ΚΥΑ 4686/22.01.2008).
  2. Το γεγονός ότι - σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και ανασφάλειας όπως η σημερινή - η τοποθέτηση του συνόλου των χρημάτων ενός Οργανισμού, με μοναδικό κριτήριο το (μεγαλύτερο) επιτόκιο, δεν εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των χρημάτων και με δεδομένο ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εγγυάται καταθέσεις πέραν του ποσού των 100.000,00 €.
  3. Τη ρευστότητα που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στον Τραπεζικό χώρο, με τις συγχωνεύσεις τραπεζικών Ιδρυμάτων και την υποχρεωτική ανακεφαλαίωση αυτών να δημιουργούν νέα δεδομένα που δεν μπορούν να χαρτογραφηθούν με ασφάλεια.
  4. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου δεν συνδέεται ούτε έχει καμία σχέση με την τοποθέτηση των χρημάτων σε συγκεκριμένες Τράπεζες, αφού αυτή λαμβάνει χώρα μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) και σε Τράπεζα και λογαριασμό που επιλέγει ο κάθε υπάλληλος.

 

Επίσης είναι σημαντικό το ότι η επιλογή αυτή του Δήμου έτυχε της θετικής αποδοχής από το σύνολο των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Χανίων διασφαλίζοντας με την επιλογή αυτή την ελαχιστοποίηση των κινδύνων με τη  διασπορά των διαθεσίμων ιδίων πόρων του Δήμου Χανίων σε 17 Τραπεζικά Ιδρύματα.

 

Β. Πέραν των παραπάνω οφείλουμε να σας επισημάνουμε σχετικά με τον τρόπο επιλογής του τραπεζικού ιδρύματος στο οποίο κατατίθενται τα χρηματικά διαθέσιμα ότι ούτε ο νόμος, ούτε η νομολογία προσδιορίζουν ρητά την οποιαδήποτε διαδικασία. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται υποχρέωση βάσει νόμου από μέρους του Δήμου για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής Τραπεζικού ιδρύματος.

 

Γ. Τα παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει και η γνωμάτευση της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Grant Thornton, η οποία σε σχετικό ερώτημα που της υποβλήθηκε από το Δήμο Χανίων για το εν λόγω θέμα επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι:

 

“Η χρήση προθεσμιακών καταθέσεων συνοδεύεται με την χορήγηση μεγαλύτερων επιτοκίων από εκείνα που χορηγούνται στους καταθετικούς λογαριασμούς. Κατά συνέπεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι συμβατή με την επιδίωξη της βέλτιστης διαχείρισης της περιουσίας του Δήμου” 

 

και

 

Η διασπορά των καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα εξυπηρετεί τον στόχο της μείωσης του κινδύνου που αντιμετωπίζει ο καταθέτης από έκτακτες αρνητικές εξελίξεις στη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θεωρείται γενικά παραδεκτό ότι αν κάποιος οργανισμός έχει κατανείμει τα διαθέσιμα του σε όσο το δυνατό περισσότερες τράπεζες, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει να «χάσει» τα χρήματα του ελαχιστοποιείται, γιατί σε αυτήν την περίπτωση ο κίνδυνος ταυτίζεται με την πιθανότητα να πτωχεύσουν ταυτόχρονα όλες οι τράπεζες. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και την κατάσταση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, σημειώνουμε ότι τέτοιες πρακτικές διασποράς των χρηματικών καταθέσεων, όπως αυτές που προβλέπονται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθούνται από πολλούς οικονομικούς οργανισμούς. Στην οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε, η χορήγηση «υψηλών» επιτοκίων από κάποια τράπεζα, σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται από τους παράγοντες της αγοράς ως δείκτης έλλειψης ρευστότητας και κατά συνέπεια φερεγγυότητας. Εκτιμούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες η δέσμευση των χρημάτων του Δήμου σε μια τράπεζα, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή θα χορηγούσε σημαντικά μεγαλύτερο προθεσμιακό επιτόκιο δεν θα ήταν συμβατή με τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης”.

 

Τέλος, η Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών, καταλήγει στη γνωμάτευση της ότι «η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, υπ'' αριθμόν 490/2012, κατά την γνώμη μας είναι σύμφωνη με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συμβατή με τις γενικώς παραδεκτές ως βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των ταμιακών διαθεσίμων».