Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 20/06/2012 01:06

20/6/2012 Μέχρι 8/10/2012: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Χανίων

Πολυπόθητη ρύθμιση, την οποία απαιτούσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη διευθέτηση οφειλών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα», χαρακτήρισε ο  Αντιδήμαρχος Χανίων,  αρμόδιος για οικονομικά θέματα, Κώστας  Πρωτοπαπαδάκης, την ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΟΤΑ, που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες τους.

 

Σε συνέντευξη Τύπου, σήμερα Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων, ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, επεσήμανε ότι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-02-2012   ρυθμίζονται και καταβάλλονται εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:

 

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12)μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

γ)  Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

δ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

ε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

στ) Σε σαράντα εννιά (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. 

 

 

Αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24) εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο.

 

Στην ρύθμιση υπάγονται  όλες οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση καθώς και οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση , των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.

 

Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης, επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής».

 

Είναι πολύ σημαντικό όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος οι οφειλέτες να έρθουν στο Δήμο και να καταθέσουν αίτηση εντός  της οριζόμενης προθεσμίας των 4μηνών και συγκεκριμένα  έως 8-10-12 , για την υπαγωγή στην ρύθμιση   διότι το κέρδος της παραγραφής των προσαυξήσεων σε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις  είναι σίγουρα μεγάλο.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 p1