Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2012 | 03/10/2012 01:10

3/10/12 , Μέχρι 8/10/2012: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων υπενθυμίζεται ότι με την ΚΥΑ 20124/08-06-2012 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1828/08-06-2012 τεύχος Β, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ 8 του Ν.4038/2012 και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΟΤΑ, που έχουν βεβαιωθεί στις ταμειακές υπηρεσίες τους.

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις, λήγει στις 8/10/2012.

 

Συγκεκριμένα οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29-02-2012   ρυθμίζονται και καταβάλλονται εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:

 

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12)μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

γ)  Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

δ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

ε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

στ) Σε σαράντα εννιά (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις , με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. 

 

Αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24) εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 

α) Υποβληθείσες αιτήσεις (όταν απαιτείται) :

α1) Φορολογίας εισοδήματος (Ε1)τελευταίων τριών (3) ετών,

α2) Τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,

α3) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής /οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και

α4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9,

β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών,

γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου,

δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογένειας ,

ε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ,

στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Στην ρύθμιση υπάγονται  όλες οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση καθώς και οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση , των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.

Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.