Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

13/03/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με απευθείας ανάθεση "ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ "

13.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:59

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι προβαίνει στηv επανάληψη της διενέργειας διαδικασίας με απευθείας ανάθεση, μετά απο 2 άγονους διαγωνισμούς και μια άγονη διαδικασία με απευθείας ανάθεση, για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α΄, Γ', Ε', και Ζ΄» σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 82/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ΤΚ 73135 Χανιά,μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών(υπ'οψην κον Μανίτη Μάριο), το αργότερο μέχρι και την 18/03/2015

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια εξοπλισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας για τα είδη της ομάδας .....που σας ενδιαφέρει.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 37710/13-05-2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και στα τεύχη «τεχνικές περιγραφές – έντυπα οικονομικής προσφοράς », που εξακολουθούν να ισχύουν, πλην της εγγυητικής συμμετοχής .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Ζ