Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

30/07/2015, Επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα

30.07.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:36

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
  4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το έτος 2015 που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον Κ.Α. 30-6117.024  για « Επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα».
  6. Την υπ’ αρiθμό 541/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30-6117.024 για την κάλυψη της εργασίας «Επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα».
  7.  Την υπ΄ αριθμό  Α-908/2015 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.
  8. Την υπ’ αριθμό 40744/2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που τη συνοδεύουν.
  9. Τις υπ΄αριθμό 284/01-09-2015 και 166/20-05-2015 αποφάσεις Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

          Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας για την επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα. Συγκεκριμένα, τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Χανίων προκειμένου να  δημιουργήσουν στηθαία ασφαλείας (κυρίως σώμα και κολώνες στήριξης), που τοποθετούνται σε επικίνδυνα σημεία οδών για αναχαίτιση οχημάτων, διάφορα ηλεκτρολογικά ΚΑΦΑΟ, κάδους καθαριότητας, που τοποθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων  καθώς επίσης και μεταλλικά καλάθια για τους  κοινόχρηστους χώρους, χρειάζονται να διαμορφώσουν λαμαρίνες 3,0, 1,50 και 0,6 χιλιοστών αντίστοιχα.

Για όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσίας επεξεργασίας μεταλλικών υλικών - στραντζάρισμα, από την αγορά.

Η συνολική δαπάνη για την εργασία διαμόρφωσης των παραπάνω υλικών έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 10.000,00€ με το Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Οι προσφέροντες, θα κριθούν στις τιμές που θα δώσουν για κάθε κιλό διαμόρφωσης υλικού.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι  07 Αυγούστου  2015, ημέρα Παρασκευή

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Επεξεργασία μεταλλικών υλικών, στραντζάρισμα». 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ