Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

18/03/2015, Εργασία «Βιβλιοδέτηση των ληξιαρχικών πράξεων » με απευθείας ανάθεση.

18.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:44

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας «Βιβλιοδέτηση των ληξιαρχικών πράξεων του Δήμου Χανίων», προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού. Η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί να αφορά την τιμή ανά βιβλίο των 250 πράξεων.

Τεχνικές Προδιαγραφές

1ε περίπτωση που ο βιβλιοδετημένος τόμος δε θα ανταποκρίνεται στις τεθείσες προδιαγραφές (το οποίο θα βεβαιώνεται από το τμήμα Δημοτικής κατάστασης -ληξιαρχείο) δεν θα παραλαμβάνεται και ο προμηθευτής θα πρέπει να τον βιβλιοδετήσει ξανά.

2.Παράδοση των ληξιαρχικών πράξεων στον προμηθευτή ημέρα Παρασκευή και παράδοση των βιβλιοδετημένων τόμων από τον προμηθευτή ημέρα Δευτέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, λόγω πιθανής χρησιμοποίησης των ληξιαρχικών αυτών πράξεων για καταχώριση μεταβολών.

3.Οι τόμοι θα είναι στη διάθεση ανά πάσα στιγμή του εκάστοτε ληξιάρχου αν αυτό κριθεί απαραίτητο σε περίπτωση ελέγχου.

4. Έξοδα μεταφοράς των βιβλιοδετημένων τόμων βαρύνουν τον προμηθευτή.

5.Το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι σκληρό και να ακολουθεί τα ήδη υπάρχοντα.

Για  τα  παραπάνω υπ' αριθμ. 1,2,3,4,5 σημεία των τεχνικών προδιαγραφών να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνεί σε όσα αναφέρονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές με τα δικαιολογητικά τους, έως και την Τρίτη 24/03/2015 ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για “Βιβλιοδέτηση των ληξιαρχικών πράξεων του Δήμου Χανίων»”