Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

5/10/2015, Προκήρυξη Έργου : " Εκσυγχρονισμός Κτιρίου Διοίκησης ΕΕΛ Χανίων, Συντήρηση και Αποκατάσταση Κτιριακών Έργων ΕΕΛ Χανίων "

05.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:45  1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 119.310,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 95.336,06 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, οδός Μεγίστης Λαύρας 15 & Αρπακουλάκηδων, Μουρνιές, Χανιά 73300, μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 13:30 με την καταβολή ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210 36240, FAX επικοινωνίας 28210 36288, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Βλησίδη.

  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του ΚΔΕ.

  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοιν/ξία α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και Α1 (αναβαθμισμένη Κ/Ξ) και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.940,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

  6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΧ. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο. 7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ.


    Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
    Αντώνης Σχετάκης