Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

20/3/2015, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 26/3/2015

20.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:42

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Video Συνεδρίασης

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 26/3/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 15655/20-3-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2015 {Δήμαρχος}

 2. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας διάρκειας 8 μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα {Δήμαρχος}

 3. Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την προμήθεια “ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων” {Γιατρουδάκης}

 4. Προσωρινή μεταφορά της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου {Κωτσάκη}

 5. Αποζημίωση της Προέδρου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ για το διάστημα 1/10/2014 έως 31/12/2014 {Κωτσάκη}

 6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών {Αλεξανδράκης}

 7. Έγκριση αλλαγής προμηθευτή στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων στην Παλιά Πόλη του Δήμου Χανίων” {Αλεξανδράκης}

 8. Έγκριση προαιρετικής επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος των σχολείων της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής {Αλεξανδράκης}

 9. Έγκριση προαιρετικής επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος των σχολείων της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής {Αλεξανδράκης}

 10. Διαγραφή παραστατικού που εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων {Αλεξανδράκης}

 11. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Αλεξανδράκης}

 12. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση Προσβασιμότητας Πεζοδρομίων Δήμου Χανίων 2015” {Κεμεσίδης}

 13. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαρρύθμιση Παιδικής Βιβλιοθήκης και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου” {Κεμεσίδης}

 14. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαγραμμίσεις Οδών Δήμου Χανίων 2015” {Κεμεσίδης}

 15. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδορείθρου {Κεμεσίδης}

 16. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις – Διαμορφώσεις Οδών – Φάση Β” {Κεμεσίδης}

 17. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Οδών Δήμου Χανίων – Λακκούβες” {Κεμεσίδης}

 18. Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης, επισκευής συστημάτων άρδευσης {Κοτζαμιχάλης}

 19. Διοργάνωση αναπτυξιακών αγώνων πετοσφαίρισης {Αδοντάκης}

 20. Προμήθεια έγχρωμων διπλωμάτων και αφισών για τις αθλητικές διοργανώσεις του Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου Χανίων για το 2015 {Αδοντάκης}

 21. Παραχώρηση χώρου στέγασης των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ και χώρου στάθμευσης του ασθενοφόρου σε κτίριο του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα στο Γυμναστήριο του Κλαδισού {Αδοντάκης}