Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

5/5/2015, Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την "Πρόμηθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων", Πακέτα Α-Δ-ΙΒ

04.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:01

image_1

IMAGE_2 

 

 

 

 

 

 

Ημερ.Πρωτ. 27/04/2015

Αρ.Πρωτ 22893

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

GR- ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ:

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την:

Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων, Πακέτα Ειδών: Α-Δ-ΙΒ.

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων, Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης, Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29  Τ.Κ.73135 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο + 302821341643, Τηλεμοιοτυπία: +30 2821033300, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chpapas@chania.gr

2.    Σημείο Επαφής – Διάθεση Εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη  και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (αριθμός συστήματος: 9914) καθώς και από τη διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χανίων www.chania.gr. Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Χανίων κο Χριστόφορο Παπά τηλ.+30 2821341643, e-mail: chpapas@chania.gr .

3.    Διεύθυνση Κατάθεσης  των Προσφορών: (σε περίπτωση έγγραφης υποβολής) Δήμος Χανίων, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά, Κρήτης ,Ελλάδα.
4.    Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού.
5.    Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτός  δημόσιος ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός.
6.    Τίτλος της Σύμβασης: Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων – Πακέτα Α-Δ-ΙΒ, υποέργο 2 της Πράξης: Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Σχολείων με Τμήματα Ένταξης του Δήμου Χανίων κωδ.ΟΠΣ 371005
7.    Αριθμός Αναφοράς Αναθέτουσας Αρχής: 22600/27-4-2015
8.    Συνολικός Προϋπολογισμός: 221.595,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (272.561,85€ με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει τα κάτωθι Πακέτα: 

 • Πακέτο Α: «Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου/Συσκευές Ήχου και Εικόνας» Π/Υ: 147.120,00 Ευρώ (180.957,60€ με ΦΠΑ)
 • Πακέτο Δ: «Εξοπλισμός Φυσικοθεραπείας» : Π/Υ: 15.750,00 Ευρώ (19.372,50€ με ΦΠΑ).
 • Πακέτο ΙΒ: «Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Υλικό: Π/Υ: 58.725,00 Ευρώ (72.231,75€ με ΦΠΑ) . 

9.    Τόπος Παράδοσης: Χανιά – Κρήτη

10.  Αντικείμενο της Διακήρυξης:  Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά  την προμήθεια εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση των σχολικών αναγκών των ειδικών σχολείων και σχολείων με τμήματα ένταξης του Δήμου Χανίων. Πιο αναλυτικά η προμήθεια αφορά το Πακέτο Α: «Υπολογιστές Μηχανές Γραφείου/Συσκευές Ήχου και Εικόνας», Πακέτο Δ: «Εξοπλισμός Φυσικοθεραπείας» και Πακέτο ΙΒ: «Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Υλικό». 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  ανά πακέτο  και στο σύνολο τους αναφέρονται στο  Παράρτημα Α και Β1         της ενιαίας μελέτης  και που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ’αριθμ. 22600/2015 Αναλυτικής διακήρυξης.

11.   Ταξινόμηση κατά CPV:  32300000 (Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου /Συσκευές Ήχου και Εικόνας – Τεμάχια 392), 37400000, 33150000 (Εξοπλισμός Φυσικοθεραπείας- Τεμάχια 94),  22000000-37520000-48000000 (Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Υλικό- Τεμάχια 1584).
12.    Οι υποψήφιοι  έχουν δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα πακέτα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α, της αναλυτικής με αρ.22600/2015 Διακήρυξης. Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πακέτου επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε πακέτου.

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr στην οποία οι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΣΤ1 και ΣΤ2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ.22600/27-4-2015 Αναλυτικής Διακήρυξης.

 Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δε μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται, συνολικά ή μερικά να χρησιμοποιήσει το ΕΣΗΔΗΣ.  

13.   Χρόνος παράδοσης:  Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
14.   Εναλλακτικές Προσφορές: Δε γίνονται δεκτές.
15.   Λήξη Προθεσμίας Κατάθεσης Προσφορών:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: ημερ.1/6/2015 και ώρα 8:00. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 15/6/2015 και ώρα 15:30. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την 19/6/2015 και ώρα 11:00. 
16.   Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της αθροιστικά προϋπολογισθείσης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για το σύνολο των πακέτων που συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
17.    Χρηματοδότηση:  Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, πράξη με κωδ. ΟΠΣ 371005, Yποέργο 2. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 0028/2012ΕΠ00280001). Η δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων (ΚΑΕ  15-7341.009).

18.   Πληρωμές:  Προβλέπεται μια συνολική πληρωμή έπειτα από την οριστική παραλαβή  του συνόλου των ειδών.
19.   Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών ή Αιτήσεων Συμμετοχής: Ελληνική
20.   Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 19/6/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δήμο Χανίων, Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73135
21.   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
 • δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας, τα είδη της οποίας περιέχονται αναλυτικά στο Παράρτημα  Β1- Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί όροι της ενιαίας μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με αρ. 22600/27-4-2015 αναλυτικής διακήρυξης. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τουλάχιστο ένα από τα μέλη που απαρτίζουν την υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά  σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προμήθειας, τα είδη της οποίας περιέχονται αναλυτικά στο «Παράρτημα  Β1- Τεχνικές Προδιαγραφές –Ειδικοί Όροι».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ  - Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr )

  22.    Χρονικό Διάστημα Ισχύος Προσφορών:  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 6 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
  24.     Διοικητικές Προσφυγές: Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, τη συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Ά 173).
  25.      Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: Περίληψη της Προκήρυξης του Διαγωνισμού έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE/S) στις 27/04/2015 με αριθμό αναφοράς 2015-055720 Η δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης  του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε στις   22/1/2015, με αριθμό δημοσιεύματος   2015/S 015-022427.

  26.     Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

  27.     Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η χαμηλότερη τιμήγια το σύνολο του προϋπολογισμού του πακέτου, κατά τον προϋπολογισμό ανά πακέτο που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της με αρ. 22600/2015 διακήρυξης.

   

   

  Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

   

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

   

  Αναλυτική Διακήρυξη