Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

07/08/2015, Προμηθεια γάλακτος για τις ανάγκες του Δημοτικής Πινακοθήκης με την διαδικασία του κατεπείγοντος

07.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:47

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Τετάρτη 12/08/2015 και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας λοιπών παροχών σε είδος και συγκεκριμένα γάλακτος μακράς διαρκείας (20 – 25 ημερών) ποσότητας 87 λίτρων, συνολικού προϋπολογισμού 95,35 ευρώ για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η διάρκεια σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της συνημμένης διακήρυξης για την συγκεκριμένη ομάδα (α/α 20), καθώς και ότι πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των άρθρων 5 (Επαγγελματικά προσόντα) και 6 (Περιεχόμενο προσφορών) της συνημμένης διακήρυξης.

 

Διακήρυξη σχετ.διαγωνισμού