Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

2/12/2015, Επισημάνσεις από την Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων αναφορικά με τις καταγγελίες του κ. Γιάννη Σαρρή

02.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:12

Με αφορμή καταγγελίες του επικεφαλής της “Πρωτοβουλίας Πολιτών: Πρώτα ο Άνθρωπος” κ. Γ. Σαρρή σχετικά με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δ. Χανίων, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Μιχάλης Κοτζαμιχάλης, επισημαίνει τα παρακάτω:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον ανοικτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δ. Χανίων έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες, καθώς και Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με την Υπηρεσία καθαριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν – με ποινή αποκλεισμού – την απαιτούμενη τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του έργου.

Ο όρος αυτός είναι απολύτως αποδεκτός από τη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της Ελλάδας, οι οποίοι προχωρούν στη σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας.

Πρόσφατα μάλιστα (2015), τόσο οι Δήμοι Πλατανιά και Αποκορώνου, όσο και ο Δήμος Ρεθύμνου συμπεριέλαβαν τον ίδιο όρο στις συμβάσεις που υπέγραψαν με τους ιδιώτες εργολάβους καθαριότητας. Τονίζεται ότι, αν και για κάθε δημόσιο φορέα, ο σκοπός των μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών αποτελεί η μείωση του κόστους, εντούτοις, αποτελεί μια δυσάρεστη πραγματικότητα η διαπίστωση ότι οι «μεγάλες εκπτώσεις» οδηγούν σε ανάλογες «εκπτώσεις» ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το γεγονός ότι ο πήχης τοποθετείται υψηλά από την πλειοψηφία των Δήμων με την τήρηση του προαναφερόμενου όρου, καταδεικνύει τη μέριμνα των δημοτικών αρχών, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή φερέγγυων και καταξιωμένων επιχειρήσεων του κλάδου, με στόχο να αποτραπούν δυσάρεστες εκπλήξεις, οι οποίες οδηγούν στην υποβάθμιση του υψηλού επιπέδου καθαριότητας, όπως αυτό που απολαμβάνει σήμερα ο Δ. Χανίων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι κατά τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας που διενεργείται από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καμία παρατήρηση για «καταχρηστικό» ή «φωτογραφικό» όρο δεν έχει διατυπωθεί. Συνεπώς, οι όροι της σύμβασης είναι απολύτως νόμιμοι.

Από την άλλη πλευρά, η μίσθωση μηχανημάτων από τους υποψήφιους ανάδοχους καθαριότητας δεν διασφαλίζει την απρόσκοπτη εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, υπάρχει δε το ενδεχόμενο, σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και έως την ανάδειξη αντικαταστάτη, να υπάρξει για άγνωστο χρονικό διάστημα κατάρρευση του τομέα καθαριότητας της πόλης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους επισκέπτες, τους δημότες και τις επιχειρήσεις ενός τουριστικού προορισμού, όπως ο Δ. Χανίων. Είναι ο κύριος λόγος που η πλειοψηφία των μεγάλων Δήμων δεν υιοθετεί το μοντέλο μίσθωσης μηχανημάτων.

Τέλος, ως προς τον χαρακτηρισμό της διαδικασίας ως «ακραία μεροληπτική & φωτογραφική που λειτουργεί νομοτελειακά σε βάρος της συμμετοχής μειοδοτών, δηλαδή εις βάρος των πόρων του Δήμου», αναφέρεται ότι στον τελευταίο διαγωνισμό για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του Δ. Χανίων (2013), είχαν υποβληθεί όχι μια (1) αλλά τρεις (3) υποψηφιότητες, διασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα της μειοδοτικής διαδικασίας.

Β. Αναφορικά με τις κατηγορίες για «εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην εργολαβία της καθαριότητας του Δ. Χανίων» και την υποχρέωση των δημοτικών υπηρεσιών να ελέγχουν τον ανάδοχο σχετικά με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, αν και όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώσουν παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή (Δ. Χανίων).

Μέχρι σήμερα, καμία καταγγελία ή αντίστοιχη έγγραφη ενημέρωση δεν έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως στις δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να κινηθούν οι πράξεις επιβολής προστίμου στον ανάδοχο. Εξάλλου, τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση οι δημοτικές υπηρεσίες δεν υποκαθιστούν τα μόνα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται ούτε από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ. Χανίων, ούτε από την κείμενη νομοθεσία.

Κύριο έργο των δημοτικών υπηρεσιών αποτελεί ο έλεγχος του ανάδοχου αν εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις του ως προς την ορθή εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας και μόνο τότε, μονομερώς, μπορούν να επιβάλουν πρόστιμο ή υπό προϋποθέσεις να κηρύξουν τον ανάδοχο έκπτωτο.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το έργο της καθαριότητας στο Δήμο Χανίων φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού και η υπηρεσία δίνει καθημερινά τιτάνιο αγώνα προκειμένου να διασφαλίσει την καθαριότητα και την υγιεινή στο Δήμο μας. Οι Δημότες το γνωρίζουν αυτό και επαινούν την προσπάθεια της υπηρεσίας. Τα αντιπολιτευτικά «πυροτεχνήματα» και οι ανυπόστατες καταγγελίες, μας αφήνουν παγερά αδιάφορους, άλλωστε έχουμε να ασχοληθούμε με την καθημερινότητα και το στοίχημα μιας καθαρής και όμορφης πόλης. Ένα στοίχημα που χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια για να κερδηθεί.

Ανεπηρέαστοι συνεχίζουμε το έργο μας!