Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

06/11/2015, Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες του τμήματος Πρασίνου

06.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:35

                                                                     Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας μικρο-εργαλείων, όπως εργαλεία χειρός, μέρη αλυσοπρίονων κλπ, για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 820,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

ΟΜΑΔΑ Α (Διάφορα εργαλεία χειρός)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

Ποσότητα

1.

Ψαλίδι κλαδέματος τύπου felco Νο 11

με κωνική κεφαλή κοπής, με διάμετρο κοπής 25mm, βάρος ψαλιδιού 245gr, συνολικό μήκος εργαλείου 210mm

Τεμάχια

3

2

Ανταλλακτική λάμα για το ψαλίδι κλαδέματος τύπου felco Νο 11

Τεμάχια

1

 

                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 162,00

 

ΟΜΑΔΑ Β ( Μέρη αλυσοπρίονων)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

Ποσότητα

1.

Μπουζί ξυλοκοπτικού 77-324-1

τεμάχια

11

2

Αλυσίδα αλυσοπρίονου γλώσσες

Τεμάχια (γλώσσα)

2.500

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 658,00€

 

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100,το αργότερο μέχρι και την  10 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη την οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους για μία ή και για περισσότερες ομάδες. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια μικροεργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ΟΜΑΔΑ (Α ή Β)».