Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

04/05/2015, Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων

04.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 179.986,82 € για 3,5 μήνες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χανίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:13/5/2015 και ώρα 8:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/5/2015 και ώρα 23:59 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 22/5/2015 και ώρα 11.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισμοί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της εργασίας, ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (2.926,62 €)

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, Ν.3463/2006, Ν.4155/2013.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr θα είναι αναρτημένα και στο site του Δήμου www. chania.gr Τηλέφωνο 28213 41760, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά.

 

Διακήρυξη και μελέτη