Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

6/11/2015, Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 10/11/2015

06.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 10η Νοεμβρίου, ημέραΤρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

2 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ ΚΛΑΔΙΟΥΔΕΝΔΡΟΥ

4 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015” - ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΠΙΣΤΩΣΗΣ

5 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

7 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ”

8 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ, ΘΕΡΙΣΟΥ & ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

9 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ, ΣΟΥΔΑΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”

10 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 763/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.ΠΕΡΙ «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ – ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

11 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 760/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

12 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ– ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

13 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ14ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 463/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

”15 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣΑΡΙΘΜ. 251/20

16 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ”

17 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

18 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

19 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

20 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ 1οΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΑΑ

21 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

22 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

23 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

24 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7820, ΚΗΥ-7809, ΚΗΥ-3542,ΜΕ-46553, ΚΗΙ-2447, ΚΗΥ-7702, ΚΗΥ-4834, ΚΗΙ-2411 ΚΑΙ ΚΗΙ-2478 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

25 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ ́ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7762 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

26 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-4895 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

27 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2478 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

28 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-37909, ΜΕ-46553 ΟΧΗΜΑΤΑ

29 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7703, ΚΗΥ-4808, ΜΕ-83249ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

30 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2431 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

31 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7762 ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

32 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-49992 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ

33 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-49992 ΟΧΗΜΑ Δ. ΧΑΝΙΩΝ(ανταλλακτικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ