Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

15/10/2015, Ανακοίνωση για ανάθεση έργου : "Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου Πυροσβεστικών Κρούνων"

15.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:31

 Ο Δήμος Χανίων , έχοντας υπόψη :

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν3669/2008

 3. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον Κ.Α. 70-6262.003 του οποίου προβλέπεται πίστωση 8.000,00€ για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 2015»

 4. Την υπ’ αρ. απόφ. ΔΣ 239/2015 (ΑΔΑ 7ΓΛΧΩΗ5-02Ξ) για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 5. Την ΠΑΥ Α- 1243/2015

 6. Την υπ’αρ. 42/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 7. Την υπ’ αρ. 284/01-09-2014 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 8. Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ 2015» προϋπολογισμού 7.921,20€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την 42/2015 μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ. Χανίων.

Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν προσφορά θα πρέπει να έχουν εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ ή βεβαίωση εγγραφής στα Νομαρχιακά Μητρώα (για τους εμπειροτέχνες) κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων τα οποία θα είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας αρ. 29 τκ 73135,η οποία θα απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και θα συνοδεύεται με:

 • Την ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου τους.

 • Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη:

προς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ προσφορά για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015»Η παραπάνω προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41681

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ              ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Κεμεσίδη

 2. Αντιδήμαρχο Χανίων, κ. Αλεξανδράκη

 3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δασκαλάκη Μαρία

 

Εξώφυλλο

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τιμολόγιο

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Προυπολογισμός

Τεχνική Έκθεση