Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

12/11/2015 Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη για θέματα Πολιτισμού

12.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:06

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2007

2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 11-17 του ν. 3584/2007

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812, Τεύχος Β, 12-12-2011).

6. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη στον Τομέα του Πολιτισμού

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Α. Μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη για θέματα Πολιτισμού.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).

2) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής .

3) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης ήτοι στον Τομέα του Πολιτισμού.

 

Έργο του Ειδικού Συνεργάτη θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τομέα της ειδικότητάς του. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές (Οικονομική, Εκτελεστική κ.λπ.) του Δήμου ανάλογα με τις αρμοδιότητές του.

 

Β. Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλλουν:

α) Αίτηση

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας

δ) Τίτλους Σπουδών σε πρωτότυπο ή αντίγραφο

ε) Η εμπειρία/ειδίκευση πρέπει να τεκμηριώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986), στην οποία να δηλώνονται συγκεκριμένα στοιχεία της ειδίκευσης του και να αποδεικνύονται με επισυναπτόμενα έγγραφα (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, δημοσιεύσεις κ.λπ.)

 

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 13/11/2015 εως και 19/11/2015 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας: 2821341670 ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χανίων, Κυδωνιάς 29, Τ.Κ. 73135 – Χανιά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ