Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

30/9/2015, Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας Δήμου Χανίων : Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Έτους 2015

30.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 13:23

O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για τη κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015” με προϋπολογισμό 197.146,83 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 245.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ. αρ. 8/2015 διακήρυξη. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ : 155.365,29 Ευρώ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ : 41.781,54 Ευρώ.

 

Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης στα σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων, όπως περιγράφονται στην υπ. αρ. 39/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.

 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (με Κ.Α. 30-7331.063) του Δήμου Χανίων. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το σύμφωνα με τα αναθεωρημένα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Β σύμφωνα με την υπ. αρ. 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και έχει εγκριθεί με την με αρ. 730/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, ύψους τριών χιλιάδων εννιακόσιων ογδόντα τρία ευρώ (3.983,00 €), οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 16-5-2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (αρ. 59 του Ν.4278/2014).

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας .

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου 2015 (13/10/2015) ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη – 2ος ή 3ος όροφος, 73135 Χανιά).

 

Παραλαβή τευχών: Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ. Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της Διακήρυξης με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8 είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους για αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη και επιμέλεια από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε' 50, 3ος όροφος, πληροφορίες κ. Μαρινάκη Μαρία τηλ. 28213-41734, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Πέμπτη 8-10-2015. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

 

 

 

 Ο Δήμαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάμβουκας

 

 

Τεχνική Έκθεση

Διακήρυξη Προκήρυξης

Προυπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

ΕΣΥ