Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

28/12/2015, Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 28/12/2015

28.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:23

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Περάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 28/12/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 80066/23-12-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 2. TIMOΛΟΓΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2016 {Σχετάκης}

 3. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών χώρων για τη δημιουργία αντλιοστασίων ακαθάρτων στην περιοχή Μαράθι της Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Σχετάκης}

 4. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης “ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ) {Σχετάκης}

 5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Κουκλάκης}

 6. Στοχοθεσία οικονομικού έτους 2016 του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Κουκλάκης}

 7. Έγκριση προϋπολογισμού του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2016 {Βλαχάκης}

 8. Στοχοθεσία του ΔΟΚΟΙΠΠ οικονομικού έτους 2016 {Βλαχάκης}

 9. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων έτους 2016 {Φανδριδάκης}

 10. Στοχοθεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων έτους 2016 {Φανδριδάκης}

 11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου Χανίων και των Νομικών του προσώπων {Αλεξανδράκης}

 12. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

 13. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων και επαναβεβαίωσή τους στους σωστούς υπόχρεους {Αλεξανδράκης}

 14. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κλήσεων και επαναβεβαίωσή του στον σωστό υπόχρεο {Αλεξανδράκης}

 15. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων Σοιλεντάκη Ιωάννη του Γεωργίου {Αλεξανδράκης}

 16. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Αλεξανδράκης}

 17. Εκ νέου έγκριση της υπ'αριθμ. 190/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί παραχώρησης χώρου για την τοποθέτηση καμπίνας WIND ΕΛΛΑΣ στα Κουνουπιδιανά της Δ.Ε. Ακρωτηρίου {Πρόεδρος}

 18. Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων περί εισφοράς γης του Ν. 4315/2014 για την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης στη ΠΕ 19 “ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ” του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 19. Τρόπος υπολογισμού εισφορών σε γη στο Σχέδιο Πόλεως “ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ” Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

 20. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 61/14 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κατ'επέκταση της υπ'αριθμ. 365/14 απόφασης του Δ.Σ., περί μετατροπής της εισφοράς από χρήμα σε γη και διάθεση οικοπέδων από το Δήμο Χανίων στις ιδιοκτησίες των κ.κ. Στυλιανής Σταγάκη, Όλγας, Δημητρίου και Ευαγγελίας Βουλγαράκη {Φραγγεδάκης}

 21. Έγκριση 3ης παράτασης της μελέτης “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Κυδωνίας” {Φραγγεδάκης}

 22. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 033306 στο Ο.Τ. Γ937 Σχεδίου Πόλεως “Άγιος Ιωάννης” Δήμου Χανίων (Τσουρουπάκης, Φουντουλάκης, κλπ) {Φραγγεδάκης}

 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Μελέτη έργου οδοποιίας Δ.Δ. Θερίσου (Αγροτική οδοποιία) Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

 24. Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα της αρχικής σύμβασης και του 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα, της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Ανάπλαση αποκατάσταση επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” {Κεμεσίδης}

 25. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης) του έργου “Επισκευές συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2013” {Κεμεσίδης}

 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συνέχιση εργασιών έργου: Ολοκλήρωση ανάπλασης πεζοδρομίων ΠΕΟ και προσβάσεων στην παραλαία” Δήμου Χανίων (πρώην Δήμου Νέας Κυδωνίας) {Κεμεσίδης}

 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο δυτικό τμήμα της Παλιάς Πόλης – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Οδών” {Κεμεσίδης}

 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος (πρώην Πολυκλαδικό) Δήμου Χανίων” (πρώην Δήμου Ακρωτηρίου {Κεμεσίδης}

 29. Εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων με συστέγαση {Πουλιδάκης}

 30. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών” κατ' εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Πουλιδάκης}

 31. Ίδρυση και λειτουργία των επιμέρους τμημάτων της Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, του υπό σύσταση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΩΝ, ήτοι: α) ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και β) ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ και η έγκριση χρηματοδότησης για την κάλυψη της συνολικής απαιτούμενης δαπάνης (αμοιβές εκπαιδευτών, λειτουργικά έξοδα κ.α.) {Περράκη}