Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

22/5/2015, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων:Στις 27/5/2015

22.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:07

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                           Ιωάννης Περάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 27/5/2015

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 28797/22-5-2015  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

1)      Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για τη Δημιουργία Ψηφιακού Παρατηρητηρίου (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα) του Κτιριακού Αποθέματος Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

2)      Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού {Δήμαρχος}

3)      Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών για τις εποχικές ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού {Δήμαρχος}

4)      Ορισμός αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ {Δήμαρχος}

5)      Συζήτηση για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.) της Περιφέρειας Κρήτης {Δήμαρχος – Φραγγεδάκης}

6)      Μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων {Γενικός Γραμματέας}

7)      Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

8)      Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα {Αλεξανδράκης}

9)      Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετα {Αλεξανδράκης}

10)    Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων {Αλεξανδράκης}

11)    Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων {Αλεξανδράκης}

12)     Επιστροφή χρημάτων (Μπουζάκη Βασιλεία) {Αλεξανδράκης}

13)     Επιστροφή χρημάτων (Πεντάρης Ευάγγελος) {Αλεξανδράκης}

14)     Επιστροφή χρημάτων (Τσοντάκης Νικηφόρος) {Αλεξανδράκης}

15)  Λοιπές παροχές σε είδος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων – έγκριση είδους γάλακτος    {Αλεξανδράκης}

16)  Τροποποίηση στο ΟΤ 562 της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Παχιανών (Αγ. Νεκτάριος) (Ι) του Δήμου Χανίων {Φραγγεδάκης}

17)  Παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων επί της πλατείας 1821 (Σπλάντζια) {Φραγγεδάκης}

18)  Πληρωμή δικαστικών εξόδων {Φραγγεδάκης}

19)  Αποδοχή απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης με τίτλο “Μελέτη έργου Οδοποιίας στο Δ.Δ. Θερίσου (Αγροτική Οδοποιία) Δήμου Χανίων”  {Κεμεσίδης}

20)  Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση Οδικού Δικτύου Τ.Κ. Θερίσου” {Κεμεσίδης}

21)    Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποπεράτωση Περιβάλλοντος Χώρου – Κατασκευή Βενζινάδικου Συνεργείων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

22)    Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου” {Κεμεσίδης}

23)  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Θερίσου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

24) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου “Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

25)  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

26) Συμπληρωματική γνωμοδότηση για την προσαιγιάλωση καλωδίου για ΤΕ Subcom στην περιοχή Κλαδισσού ποταμού {Κεμεσίδης}

27) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως” {Κεμεσίδης}

28)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις – Διαμορφώσεις Οδών (Φάση Β')΄” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

29) Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της Παλιάς Πόλης – Διαμόρφωση – Αποκατάσταση οδών” {Κεμεσίδης}

30) Αγορά αναμνηστικών δώρων για προώθηση του Συνεδριακού Τουρισμού {Μαράκης}

31) Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών {Μαράκης}

32) Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής {Περράκη}

33) Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Αδοντάκης}

34) Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης, κατανομή της Β' δόσης 2015 στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χανίων και κατανομή πίστωσης στη σχολική επιτροπή Α/θμιας για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου {Αδοντάκης}

35) Εξέταση αίτησης για λειτουργία καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων {Πουλιδάκης}

36)  Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών – υπηρεσιών για την προμήθεια “Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων για τις κατηγορίες 1,2” με απευθείας ανάθεση

37)  Γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ Τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

38) Ανάκληση της υπ'αριθμ. 329/2015 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων