Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

12/2/2015, Δημόσια Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Χανίων

13.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Ο Δήμος Χανίων, -σύμφωνα με την Υ.Α. 41179/23-10-2014 (ΦΕΚ Β 2970 2014) «Περιεχόμενο δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014- 2019 (ΑΔΑ Ω2ΛΒΝ-Σ4Α)» και την υπ. Αριθμ. 76/2015 (7Θ6ΑΩΗ5-ΟΜΡ) Απόφαση του Δ.Σ. Χανίων- θέτει σε δημοσιά διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019.

Στο εν λόγω Σχέδιο:

α. αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση,

β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων και

γ. προσδιορίζεται η στρατηγική του Ο.Τ.Α, προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά του.

Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. δεν περιορίζεται πλέον μονάχα στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά επεκτείνεται και ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός. Με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας των ΟΤΑ είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό τους - ενός μηχανισμού προγραμματισμού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.

Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και συγκεκριμένες δράσεις, που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν στο Στρατηγικό Σχέδιο μπορείτε να τα αποστείλετε, μέχρι την Κυριακή 1/3/2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση epicheirisiako@chania.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2014-2019

Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραμα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019

p1