Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

20/02/2015, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

20.02.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 14:50

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι μετά από 2 άγονους διεθνείς διαγωνισμούς και μια άγονη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων και ύστερα από την αρ. 329/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), την υπ΄ αρ. 1171/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων και την αριθ. 83/2015 απόφαση του Δημ. Σ/λίου, προβαίνει στηv επανάληψη της διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας προϋπολογισμού 262.867,68 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ΤΚ 73135 Χανιά,μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών,(υπ'οψην κον Μανίτη Μάριο) το αργότερο μέχρι και την 16/03/2015

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 49034/20-06-2014 επαναπροκήρυξη διαγωνισμού που εξακολουθεί να ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

Επαναπροκήρυξη και μελέτη