Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2015

07/08/2015, προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών, ανταλλακτικών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

07.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 15:21

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), περιφερειακών συσκευών, φωτοαντιγραφικών, ανταλλακτικών και δικτυακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% .

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τα εξής είδη :

Κατηγορία Α:Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συνολικού προϋπ. 40.000,00 €

Κατηγορία Β: Φωτοαντιγραφικά , συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 €

Κατηγορία Γ: Περιφερειακά, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€

Κατηγορία Δ: Δικτυακός εξοπλισμός, συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00 €

Κατηγορία Ε: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 €

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα για μία ή περισσότερες κατηγορίες αλλά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν, όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμό 608 /2015 αναλυτική διακήρυξη .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 03 - 09 -2015 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές για το διαγωνισμό γίνονται δεκτές αν:

  • κατατεθούν απευθείας στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού την παραπάνω ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

  • έχουν (κατατεθεί)-αποσταλεί με Ταχυδρομείο ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και παραδίδονται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

 

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού ίσο με το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ για την κατηγορία ή τις κατηγορίες που συμμετέχει.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41760, Γραφείο Προμηθειών ή στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

Διακήρυξη,

Μελέτη προμήθειας (Pdf)  (Doc)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς