Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2016

08/04/2016,Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Χανίων: Στις 13/4/2016

08.04.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 14:52

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την

13η του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Περάκης


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ 13/4/2016

 

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18655/8-4-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)


 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 1/4/2015 και 12/6/2015 {Πρόεδρος}
 2. Έγκριση της τελικής έκδοσης του Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου Απορριμμάτων (ΤΔΣΑ) του Δήμου Χανίων{Κοτζαμιχάλης-Κουτράκης}

   

 3. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Χανίων στο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια {Φραγγεδάκης-Γενικός}

   

 4. Καθιέρωση 24ωρης & 12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων – Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Χανίων){Γενικός}

   

 5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών {Γενικός}

   

 6. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού – Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών διάρκειας 8 μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα {Γενικός}

   

 7. Προγραμματισμός προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016 – με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου {Γενικός}

   

 8. Καθορισμός ύψους δικαιώματος πόσιμων υδάτων για το έτος 2016 {Αλεξανδράκης}

   

 9. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Τσινταράκη) {Αλεξανδράκης}

   

 10. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Ροΐδης Στυλιανός) {Αλεξανδράκης}

   

 11. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Ροΐδης Αχιλλέας) {Αλεξανδράκης}

   

 12. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Παπαδημητρίου) {Αλεξανδράκης}

   

 13. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Αλεξανδράκης}

   

 14. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους{Αλεξανδράκης}

   

 15. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων α' τριμήνου 2015 {Αλεξανδράκης}

   

 16. Επιστροφή χρημάτων (Λιονάκης) {Αλεξανδράκης}

   

 17. Λοιπές παροχές σε είδος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων – έγκριση είδους γάλακτος{Αλεξανδράκης}

   

 18. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 838/2014 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης {Κονταξάκης}

   

 19. Έκτακτη επιχορήγηση – ψήφιση δαπάνης της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων{Βλαζάκης}

   

 20. Έγκριση 2ου/2016 πρακτικού της επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

   

 21. Έγκριση προμήθειας για αγορά στολών για τη Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Χανίων {Περράκη}

   

 22. Παραχώρηση νότιας αίθουσας Ισλαμικού Τεμένους {Βλαχάκης}

   

 23. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού τακτοποιητικού) του έργου “Οδοποιία στα Τ.Δ. Τσικαλαριών και Απτέρων” {Κεμεσίδης}

   

 24. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αποκατάσταση και διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων” Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

   

 25. Παραλαβή της μελέτης “Ανάπλαση και Ανάδειξη χώρου πισίνας πρώην ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ και αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων αυτού – ενοποίηση του με πλατεία Τάλω και Δυτική Τάφρο Ενετικών Οχυρώσεων”{Κεμεσίδης}

   

 26. Έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ που αφορά το έργο “Βελτίωση της συμβολής αδιεξόδου τμήματος της δημοτικής οδού (πρώην Π.Ε.Ο.) με τη Ν.Ε.Ο. στη θέση Πλατάνι της Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων” με φορέα υλοποίησης τη Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης {Κεμεσίδης}

   

 27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης και μέτρων πυρασφάλειας Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Χανίων” {Κεμεσίδης}

   

 28. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εξωραϊσμός, αναδείξεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

   

 29. Έγκριση προμήθειας κυκλοφορητή για την επισκευή της εγκατάστασης θέρμανσης του κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού {Κεμεσίδης}

   

 30. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση των δικτύων πυρόσβεσης του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

   

 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Εξωραϊσμός – Ανάπλαση πλατείας και πηγών Στύλου Δήμου Αποκορώνου” {Κεμεσίδης}

   

 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή και Αναδιαρρύθμιση κτιρίου για χρήση Ξενώνα Φιλοξενίας (στο πλαίσιο της δράσης MIS 375253)” του Δήμου Χανίων {Κεμεσίδης}

   

 33. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία στα Τ.Δ. Τσικαλαριών και Απτέρων” {Κεμεσίδης}

   

 34. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής κρασπεδόρειθρου {Κεμεσίδης}

   

 35. Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 113/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – έγκριση σχεδίου υλοποίησης με ιδία μέσα και εγχειριδίου διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής επάρκειας {Φραγκάκης}

   

 36. Έγκριση παράτασης λειτουργίας της δομής Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους, με ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων {Φραγκάκης}

   

 37. Έγκριση προμήθειας υλικών, λόγω της προσωρινής φιλοξενίας των αστέγων του Δήμου Χανίων στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης Καλαθά {Φραγκάκης}

   

 38. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο “Υιοθέτησε ένα αδέσποτο” {Φραγκάκης}

   

 39. Έγκριση προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς {Φραγκάκης}

   

 40. Έγκριση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος {Πουλιδάκης}

   

 41. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών {Πουλιδάκης}

   

 42. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση & Επισκευή Οδικών Δικτύων με ασφαλτικά υλικά χρήση 2015 {Πουλιδάκης}

   

 43. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την προμήθεια ειδών εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και FAX για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Πουλιδάκης}

   

 44. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης για την συμπλήρωση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το έτος 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Πουλιδάκης}

   

 45. Προμήθεια έγχρωμων διπλωμάτων και αφισών για τις αθλητικές διοργανώσεις του αθλητικού γραφείου του Δήμου Χανίων το έτος 2016 {Αδοντάκης}

   

 46. Διοργάνωση τελικής φάσης εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2015-2016 {Αδοντάκης}

   

 47. Διοργάνωση εργασιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 8χ8 2016 {Αδοντάκης}

   

 48. Δράσεις σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια, τμήμα σχολικών δραστηριοτήτων {Αδοντάκης}

 

 

 

 

...