Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

30/03/2017, «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/10)

30.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 05:03

 

Καλείστε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/10, σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 31η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

1) Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ως προς τον προϋπολογισμό του έργου    «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΑΚΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ» {Ξανθουδάκης}

2) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΑΚΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ»   {Ξανθουδάκης}

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για τους παρακάτω λόγους :

Α. Η φύση και η θέση του έργου απαιτεί οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν σε πολύ μικρή προθεσμία και σε καλές καιρικές συνθήκες. Η καθυστέρηση στην δημοπράτηση του από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες 2-5-2017  και η έγκριση από της αρμόδιους φορείς μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είναι είδη χρονοβόρα (περίπου έξι μήνες ).

Β. Ο Ν.4412/16 προβλέπει ότι από τις 18-04-2017 όλες οι δημοπρασίες των έργων θα διενεργούνται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η οποία δεν είναι ακόμα έτοιμη για χρήση και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα καθυστερήσεων λόγω προσαρμογής του Συστήματος ή αναβολής της εφαρμογής του.

Γ. Το έργο πρέπει να έχει υλοποιηθεί πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2018

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Μανώλης Αδοντάκης