Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

30/6/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

30.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 4η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ 2017»

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»

 1.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 404/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ»

 1.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ»

 1.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ – ΣΟΥΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

 1.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

 1.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

 1.  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»

 1.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ